UA-113593353-2

Общи условия

 

Общи условия

Настоящите Общи условия регламентират условията и реда за ползване, както и условията за онлайн търговия през уеб сайта www.podaracibg.net, за краткост наричан по-долу „уеб сайта/сайта”, собственост на Пи Ей Пи ЕООД, ЕИК 130609321 с адрес София, жк.Овча Купел 1, бл.420 наричан по-долу „дружеството”.  Всяко физическо и юридическо лице, посещаващо и/или ползващо уеб сайта за извършване на поръчки за закупуване на стоки ще бъде наричано за краткост в тези общи условия „потрeбител”."Подарък/Подаръци" са предлаганите чрез Сайта стоки за закупуване. "Поръчка" е индивидуалната заявка за закупуване на избрания Подарък/Подаръци при условията и сроковете предвидени в сайта относно начина на доставка и заплащане от страна на Потребителя. "Услуги" са всички действия, осъществявани от "Пи Ей Пи" ЕООД при и/или по повод предлагането, продажбата и доставянето на Подаръците от Сайта.

 

 В случай, че ползвате интернет магазина с наименование www.podaracibg.net се счита, че безусловно приемате и сте съгласни с посочените настоящи Общи условия. В случай, че не приемете настоящите Общи условия, моля, не посещавайте този уеб сайт и не го ползвайте за покупки.

 Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите общи условия за цялото време на ползване на сайта, от първоначалното влизане до напускането на уебсайта.  Всеки потребител може да се регистрира в сайта напълно безплатно, или да извърши покупка като гост. Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра www.podaracibg.net на IP адрес на потребител, както и всяка друга предоставена информация. Общите условия са публикувани на видно място в Сайта и са достояние на всеки Потребител.

 

Сайтът има специализирана насоченост, а именно продажба на подаръчна стока през интернет по индивидуална поръчка на клиента. Всички цени, посочени в този сайт, са с включено ДДС и не включват цена за доставка! ! Всички цени са валидни до изчерпване на наличностите. Дружеството си запазва правото да променя цените без да дължи предварително да уведомява своите потребители, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация на потребителската компютърна конфигурация, както и промяна на дизайна на продуктите. Цветовете на всеки продукт са указани в текстовете към него. Съдържанието на този сайт не може да бъде възпроизвеждано или показвано без писмено съгласие от фирма Пи Ей Пи ЕООД.

Стоки обект на продажба

Обект на продажба са Подаръците, предлагани в Сайта към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на Потребителя. Подаръците, обект на продажба чрез Сайта, са описани по вид и качество и са класифицирани в отделни категории по общи и сходни характеристики. www.podaracibg.net не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените подаръци, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на Подарък/Подаръции се приема за изразено съгласие от страна на Потребителя относно вида и качеството им. Всички плащания на подаръчни стоки и услуги към парични сметки на фирма „Пи Ей Пи” EООД са неавансови и са съобразени с чл. 93, ал. 1 от закона за задълженията и договорите ( съкр. ЗЗД ).

Договорът за продажба от разстояние поражда действие между дружеството и потребителя от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на дружеството.

 При посочване на непълен, неточен, неверен или грешен адрес или телефон от страна на потребителя при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна и не възниква задължение за дружеството да я изпълни.

 Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след като дружеството се свърже по телефона или посредством e-mail с потребителя, който от своя страна трябва още веднъж недвусмислено да потвърди още веднъж поръчката си. В случай че потребителят заплати поръчката по електронен път, допълнително потвърждение на поръчката не е необходимо.

 От съображения за сигурност, когато потребителят направи поръчка, се записва неговия IP адрес и името на доставчика му, както и проведения телефонен разговор, за което потребителят с приемането на настоящите общи условия дава изричното си съгласие.

ПЛАЩАНЕ

 Потребителят може да заплати поръчаната от него от сайта стока по някой от следните начини по свой избор:

  • ”Наложен платеж”. В този случай при доставката купувачът получава от куриера фактура, в която е посочена поръчаната стока, дължимата за нея продажна цена. Цената за доставката на стоката не е включена в продажната цена и се заплаща отделно от купувача (потребителя). С приемането на настоящите общи условия, купувачът – потребителят се задължава да предаде на куриера цялата обща сума, която включва продажната цена на стоката и цената за доставката, което се отбелязва в предоставен му от куриера приемо-предавателен талон, който служи за разписка. С„ Наложен платеж” не могат да бъдат закупувани стоки по индивидуална поръчка на клиента. С подписване на приемо-предавателния талон купувачът – потребителят овластява куриера да предаде на дружеството от негово име и за негова сметка сумата, представляваща продажната цена на закупената от него стока.
  • По банкова сметка на дружеството, изписана в настоящите общи условия, а именно:

    BG97BUIB98881039483100

    Сибанк ЕАД

 

Доставка

При доставка, клиентът е длъжен да отвори пратката и да провери дали е запазена нейната цялост В ПРИСЪСТВИЕТО на куриера. Ако продуктът е счупен или наранен, необходимо е задължително да го обяви на куриера в момента на доставката. В противен случай, стойността на пратката и на доставката остават за сметка на клиента. Пи Ей Пи ООД не носи отговорност за повредени пратки, които не са обявени в присъствието на куриер. 
Ако клиентът не хареса поръчаната от него стока, той има право да я замени в 7 дневен срок с друга стока по негово желание, като уведоми по телефон или имейл дружеството, като доставката в двете посоки е изцяло за негова сметка. Това не се отнася за персонализираните подаръци, които са с лична снимка, текст или дата. 
При получаване на пратка, преди да впишете своето име и подпис като получател на пратката, се уверете в цялостта на опаковката на пратката. В случай на констатирани увреждания на пратката и опаковката, съвместно с куриера на Еконт, се съставя констативен протокол в два екземпляра по един за всяка от страните, в който се описва вида, състоянието на опаковката и наличното съдържание на пратката. Рекламации следва да се предявяват в момента на получаване на пратката, преди да сте приели пратката от куриера.

 

 

Рекламация

Купувачът може да упражни правата си съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗЗП, в 7-дневен срок от получаването на стоката, при условие, че тя бъде върната във вида, в който е получена, без да бъде ползвана. Изключенията от това правило са изрично регламентирани в Закона за защита на потребителите от чл. 55, ал. 2. т. 3 стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка; В т.ч. персонализирани подаръци, подаръци с текст, снимка, дата, послание по заявка на клиента.

 

Права и задължения на Потребителя

Потребителят има право да разглежда, поръчва по индивидуална заявка и получава Подаръци от Сайта по реда и условията, посочени в него.
Потребителят има право да се информира за състоянието на своята Поръчка. 
Потребителят има право на доставка на заявения Подарък/Подаръци и на заявения адрес за доставка, след заплащане на продажната цена по реда, указан в Сайта. 
Потребителят е длъжен да заплати цената на Поръчката си според обявения в Сайта начин. 
Потребителите на сайта нямат право да разпространяват, променят (редактират), копират (освен за нетърговски, лични цели), предават, излагат, възпроизвеждат, репродуцират, публикуват, създават вторични материали, прехвърлят, продават или по какъвто и да е друг начин използват съдържание на сайта без изричното писмено разрешение на дружеството.
Всеки Потребител, независимо дали е направил Поръчка или не, се задължава при ползване на Услугите:

  • да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от сайта www.podaracibg.net Услуги;
  • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

да уведомява незабавно дружеството и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги;

  • да не извършва злоумишлени действия.

 

 

Права и задължения на podaracibg.net

"Пи Ей Пи" ЕООД няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който Потребителите използват предоставяните Услуги. 
Дружеството  има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, използвани/разположени на сървъра на www.podaracibg.net или направени достояние на трети лица от Потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на "Пи Ей Пи" ЕООД, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи, по силата на изрична законова разпоредба. 
"Пи Ей Пи " ЕООД има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва Услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на "Пи Ей Пи” ЕООД, да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги. 
"Пи Ей Пи" ЕООД не носи отговорност спрямо Потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез сайта, собственост на „Пи Ей Пи”ЕООД
"Podaracibg.net  може да осигури публикуване в тематичните рубрики на магазина на хипер-връзки към други Интернет страници и ресурси. Podaracibg.net не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание. Потребителят носи пълна отговорност за всички причинени вреди на www.podaracibg.net и трети лица в следствие използване или достъп до тези Интернет страници и ресурси. Podaracibg.net, собственост на „Пи Ей Пи” ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на www.podaracibg.net във връзка с ползването на Услугите от Потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за "Пи Ей Пи" ЕООД. 
Потребителят е длъжен да обезщети "Пи Ей Пи" ЕООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез "Пи Ей Пи" ЕООД в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

 

Изменение на Общите условия

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от „Пи Ей Пи” ЕООД, като същият се задължава да уведоми Потребителя за промени в Общите условия, като публикува в Сайта съобщение за измененията както и самите изменения - за запознаване с тях. Потребителят се счита обвързан от промените от момента на публикуването им, освен ако не заяви, че не ги приема. В случай, че Потребителят изрично заяви, че не е съгласен с промените, то „Пи Ей Пи”" ЕООД има право веднага да спре или прекрати предоставянето на Услугите към Потребителя, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение.

 

Уведомления

Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, свързани с предоставяне на Услугите чрез Сайта се извършват на телефоните/адресите за контакти, обявени на видно място в Сайта и респективно на посочените телефон/адрес за контакт на Потребителя. Направените по този начин уведомления се считат за надлежно получени до доказване на противното. 
 

 

Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни – адрес: гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов” № 15, тел.: (02) 915 35 15, факс: (02) 915 35 25, е-mail: kzld@cpdp.bg, Уеб сайт: www.cpdp.bg;

Комисия за защита на потребителите – aдрес: 1000 гр. София, пл. „Славейков” № 4А, ет. 3, 4 и 6, тел.: (02) 980 25 24, факс: (02) 988 42 18; гореща линия: 0700 111 22; Уеб сайт: www.kzp.bg.

 

Задвижван от OpenCart.